header image

Оперативен лизинг

Оперативниот лизинг е краткорочен договор за закуп каде што периодот на договор е пократок од економскиот век на траење на Предметот на лизинг. Целта на овој лизинг е користење на предметот на лизинг за некоја привремена употреба и од таа причина е на краток рок. Кај овој тип на лизинг, Предметот на лизинг е префрлен за одреден период на користење на корисникот, но на крајот на договорот се враќа на неговиот сопственик

Карактеристики

 • Возилото земено под закуп не се регистрира во билансите на фирмата односно возилото не се прикажува како имот во сметководствените книги на закупецот
 • Овој начин на финансирање обезбедува јасен преглед и контрола на трошоците за секое возило (закупнината може да ги содржи трошоците за осигурување, сервисирање, замена на гуми)
 • При склучување на договор за закуп задолжително е каско осигурување.
 • Корисникот на возилото се третира како закупец на возилото.
 • Во билансот на состојба, закупот не се евидентира како средство и обврска. Во билансот на успехот целокупната закупнина се евидентира како материјален трошок. На овој начин свесно се влијае на намалување на добивката од работењето што повлекува намалени обврски по основ на даноци.
 • По истекот на договорот за закуп возилото не преминува во сопственост на закупецот.
 • Согласно потребите на закупецот се договара километражата која што е ограничена . По истекот на закупот Закупецот плаќа за секој дополнително направен километар од договореното.

Предности

 • Транспарентност на трошоци
 • Возилата не се книжат во основни средства
 • Закупот се книжи како трошок
 • Се намалува данок на добивка
 • Помалку ангажирани средства-поголема ликвидност
 • Можност за користење повеќе возила

Веб-страницата на Стопанска лизинг АД - Скопје користи „колачиња“ кои собираат податоци за корисниците. Овие податоци помагаат на Компанијата да обезбеди подобро корисничко искуство, како и подобра функционалност на услугите и веб-страницата. Со одбирање на опцијата „Ги прифаќам сите колачиња“ давате согласност за начинот на кој ги користиме „колачињата“. За други опции, одете во „Поставки за колачиња“. Дополнително, користењето на веб-страницата на Компанијата не е условена од прифаќањето на колачињата иако на тој начин одредени процеси може да не бидат технички оптимизирани за вашето лично корисничко искуство.